ایران و ژاپن همکاری خودرویی خود را آغاز کردند
ایران و ژاپن همکاری خودرویی خود را آغاز کردند

ماسایوکی، نماینده بخش قطعه سازی اتومبیل سازمان تجارت خارجی کشور ژاپن (جترو) به منظور همکاری و مشاوره با هدف پیشرفت سطح کیفی تولید قطعه سازی اتومبیل و ناکامورا، نماینده همیشگی این سازمان...

ادامه مطلب